Schválený hospodársky subjekt - AEO

Čo je Schválený hospodársky subjekt - AEO?

Schválený hospodársky subjekt (Authorized Economic Operators) je definovaný ako bezpečná súčasť dodávateľského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Na priznanie štatútu SHS musia byť splnené určité kritériá viažuce sa k colným operáciám vykonávaným v rámci Európskej únie (EÚ). Tieto kritériá sú priamo definované v komunitárnych colných predpisoch a vychádzajú zo štandardov programu SAFE Svetovej colnej organizácie.

 

 

Kto sa môže uchádzať o štatút SHS?

Schválenými hospodárskymi subjektmi môžu byť výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, špeditéri, colný deklaranti, dopravcovia, zasielatelia, sprostredkovatelia, prístavy, letiská, terminály v prístavoch, na letiskách, terminály kombinovanej dopravy, operátori medzinárodnej dopravy, operátori kombinovanej dopravy, prevádzkovatelia colných skladov, prevádzkovatelia expresných zásielkových služieb, distribútori a pod. Za účelom bezpečnosti a ochrany medzinárodného dodávateľského reťazca sú zahrnuté do toho procesu všetky činnosti od spracovania tovaru určeného na vývoz, až po dodanie tovaru na iné colné územie. V prípade Európskej únie ide o tovar vyprodukovaný mimo colného územia Európskej únie, ktorý sa na toto územie dováža resp. sa vyváža mimo územia Európskej únie. Ak spoločnosť vykonáva činnosť zahrnutú v rámci dodávateľského reťazca, môže sa uchádzať o získanie štatútu SHS, bez ohľadu na svoju veľkosť. V členských štátoch Európskej únie je obvyklé, že o získanie štatútu SHS sa uchádzajú spoločnosti nadnárodných korporácii, ktoré majú materské firmy v členských štátoch Európskej únie.

 

Dôvody prečo sa uchádzať o získanie štatútu SHS?

Po získaní osvedčenia SHS je možné využívať nasledovné výhody:

 • jednoduchšie a rýchlejšie získanie zjednodušených colných postupov pri absolvovaní minimálnych formalít,
 • ak držiteľ osvedčenia SHS požiada o jedno alebo viac povolení na používanie zjednodušených postupov, colné orgány už neoverujú tie podmienky, ktoré už raz boli preskúmané pri udeľovaní osvedčenia SHS,
 • možnosť čiastočného/úplného upustenia od zabezpečenia colného dlhu),
 • zníženie miery kontrol u zásielok SHS, tzn. primeranú mieru kontrol a prednostné prerokovanie v rámci colného konania,
 • pri preskúmaní zásielky, na ktorú sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe alebo colné vyhlásenie podané SHS, vykonajú colné orgány potrebné kontroly prednostne,
 • v porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha držiteľ osvedčenia SHS menšiemu množstvu fyzických kontrol a kontrol dokladov.
 • dôveryhodnosť pri colnom konaní,
 • program kontroly na mieru,
 • na základe žiadosti SHS a po dohode s príslušným colným orgánom, kontroly možno vykonať na inom mieste, ako je miesto zúčastneného colného úradu,
 • menej údajov deklarovaných pred dovozom/vývozom, čo zníži náročnosť plnenia formalít v rámci colného konania,
 • uznávanie SHS osvedčenia vo všetkých členských krajinách EÚ, čo urýchli prepravu tovaru a manipuláciu s ním,
 • známka kvality pre obchodných partnerov v EÚ aj mimo EÚ ( získanie imidžu spoľahlivého obchodného partnera a to nielen voči colným správam členských krajín, ale najmä voči svojim tradičným i novým obchodným partnerom),
 • dôkladná revízia a nastavenie logistického a bezpečnostného systému žiadateľa,


K 14. januáru 2014 bolo celkove v rámci EÚ 12056 spoločností, ktoré boli držiteľmi osvedčenia SHS (všetkých typov). Na Slovensku je držiteľom osvedčení SHS 52 spoločností.

 

Typy SHS osvedčení

1. Osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy (TYP C).
O tento typ sa uchádzajú subjekty, ktoré vo svojej praxi využívajú najmä zjednodušené colné postupy podľa colných predpisov.
2. Osvedčenie SHS – bezpečnosť a ochrana (TYP S).
Tento typ sa týka hospodárskych subjektov, ktoré žiadajú o využívanie uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe tovaru na colné územie EU alebo, keď tovar opúšťa colné územie EU.
3. Osvedčenie SHS – zjednodušené postupy/bezpečnosť a ochrana (TYP F).
Kombinované osvedčenie je určené subjektom, ktoré chcú využívať výhody vyplývajúce z oboch už vyššie spomenutých.

 

Zrealizujeme Vaše ciele - získame osvedčenie pre Vašu spoločnosť

 • spracujeme kompletnú žiadosť,
 • spracujeme prílohy potrebné k žiadosti,
 • poskytneme konzultácie počas procesu spracovania,
 • zastúpime Vás v konaní až do získania osvedčenia SHS,
 • budeme konať a komunikovať s colnými orgánmi,
 • navrhneme opatrenia na optimalizáciu Vášho systému,
 • servis poskytujeme aj po získaní štatútu.

Zaujala Vás naša ponuka, napíšte nám a vyžiadajte si od nás obchodnú/cenovú ponuku.

 

s našou pomocou získali osvedčenie shs nasledovné spoločnosti

 • DSV Slovakia, s.r.o., Senec,
 • ALPE EUROSERVICE, s.r.o., Trnava,
 • PAST, s.r.o., Štúrovo,
 • TI-Hanil Slovakia, s.r.o., Čadca,