Problematika režimu "42"

    Podľa platných colných a daňových predpisov je možné dovážaný tovar, ktorý má byť po jeho prepustení do colného režimu voľný obeh dodaný do iného členského štátu, oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (DPH).

    Z pohľadu colných predpisov je tento postup aplikovaním colného režimu, ktorý je verejnosti známy, ako režim „42“. Toto označenie vychádza z kódu, ktorý sa uvádza v colnom vyhlásení pri uplatnení uvedeného colného režimu. V prílohe 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 2545/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (ďalej len „VNCK“) je colný režim s kódom 42 definovaný nasledovne:

42   Súčasné prepustenie tovaru, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu, prípadne režim pozastavenia spotrebnej dane, do voľného obehu a daňového voľného obehu.

Vysvetlenie: Oslobodenie od DPH a prípadne režim pozastavenia spotrebnej dane sa poskytuje, keďže po dovoze nasleduje dodanie v rámci Spoločenstva alebo preprava tovaru do iného členského štátu. V takom prípade je DPH a prípadne spotrebná daň splatná v členskom štáte konečného miesta určenia. Na to, aby sa mohol použiť tento režim, musia osoby splniť podmienky uvedené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES a prípadne podmienky uvedené v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES.

    Z uvedenej definície je zrejmé, že okrem splnenia podmienok podľa colných predpisov musia byť splnené aj podmienky predpisov o DPH. S účinnosťou od 1.10.1012 došlo k novelizácii zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá sa o. i. dotkla aj podmienok uplatnenia oslobodenia od DPH pri režime „42“. Do zákona o DPH bol vložený nový § 48b, v zmysle ktorého „colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 48 ods. 3, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh“.

    Vzhľadom na skutočnosť, že ide o fakultatívne zabezpečenie dane, finančná správa prijala interné opatrenia na zjednotenie postupu colných úradov pri vyžadovaní zabezpečenia dane. V zmysle týchto interných opatrení môžu colné úrady na základe určených kritérií a na základe vlastného zváženia rozhodnúť o tom, ktoré subjekty budú musieť daň zabezpečiť a ktoré nie. Napriek snahe o zjednotenie postupu colných úradov je v tomto systéme silne zastúpený faktor subjektívneho hodnotenia dovozcov zo strany colného úradu, čo robí celý postup neprehľadným a nevypočítateľným. Dovozcovia nemajú vopred žiadnu istotu, či pri danom dovoze bude colný úrad požadovať zabezpečenie dane, alebo nie, nakoľko je každý dovoz posudzovaný individuálne. Istotu môžu mať iba držitelia osvedčení SHS (AEO), ktorí sú od povinnosti zabezpečovať daň automaticky oslobodení. (O ďalších výhodách poskytovaných subjektom SHS píšeme na inom mieste.)

    Nakoľko prijatím niektorých zmien v zákone o DPH sa má zabrániť daňovým únikom, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dovozom tovaru, je možné očakávať, že v blízkej budúcnosti bude finančná správa iniciovať daňové kontroly zamerané na túto oblasť.

    Preto Vám ponúkame naše služby, v rámci ktorých môžeme poskytnúť:

  • konzultácie zamerané na správne uplatňovanie colných a daňových predpisov pri režime „42“,
  • zastupovanie pri kontrole colných a daňových orgánov,
  • v prípade zistenia porušenia colných alebo daňových predpisov kontrolnými orgánmi zastupovanie pri prerokovaní týchto porušení s cieľom minimalizovať dopad daného porušenia,
  • v prípade hlbších právnych sporov zastupovanie v súdnom konaní.

    Vyššie uvedené právne služby poskytujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s r.o.