Úvod do colnej problematiky - colné predpisy uplatňované pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru

Úvod do colnej problematiky - colné predpisy uplatňované pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich praktickým uplatňovaním. Vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným pomôcť orientovať sa v colnej problematike a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Lepšia znalosť colnej problematiky môže zlepšiť komunikáciu a vzťahy s internými alebo externými spolupracovníkmi, ktorí zodpovedajú za realizáciu colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Rozsah školenia: 2 dni (2 × 6÷8 hod.)

Obsah:

 

1. deň

· Základné colné predpisy EÚ a SR

· Základné pojmy a terminológia v colnej problematike

· Podávanie predbežných colných vyhlásení

· Colné režimy a colne schválené určenia, vysvetlenie, význam

· Zjednodušené postupy a štatút Schváleného hospodárskeho subjektu

· Diskusia, otázky a odpovede

2. deň

· Colný sadzobník EÚ a systém TARIC

· Pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií)

· Doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre)

· Preukazovanie štatútu tovaru (T2L, T2M, T2F, ATR, T5, a pod.)

· Colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA)

· Pravidlá INCOTERMS 2010 – základy

· Diskusia, otázky a odpovede

Termíny a miesta:  05. - 06. 11. 2012 - Bratislava

                             29. - 30. 11. 2012 - Žilina

 

Ďalšie informácie nájdete v časti "Prihlášky a podmienky účasti".

Na tento seminár sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.