Najnovšie kauzy v colnom a daňovom práve (PRIPRAVUJEME)

Najnovšie kauzy v colnom a daňovom práve (PRIPRAVUJEME)

Pripravili sme pre Vás nový seminár s názvom "Najnovšie kauzy v colnom a daňovom práve".

Cieľom školenia je informovať účastníkov školenia o právnych názoroch správcov dane, Finančného riaditeľstva SR, prípadne aj Ministerstva financií SR a súdov v Slovenskej republike na najdôležitejšie colné a daňové inštitúty a na riešenie konkrétnych káuz v oblasti colníctva, spotrebných daní, DPH a na doplnenie aj v oblasti dane z príjmu. Bude zachytený aj vývoj týchto právnych názorov, pretože tieto nezostávajú na strane štátnej správy a súdov nemenné a podliehajú takisto určitému vývoju. Vedomosť o právnych názoroch štátnej správy a súdov na konkrétne inštitúty a kauzy pomôže účastníkom sa lepšie zorientovať v problematike a lepšie predvídať postupy, vývoj a ukončenie príslušných konaní a samozrejme dôslednejšie a efektívnejšie uplatňovať svoje (resp. klientove) práva a záujmy.

Určené manažérom veľkých podnikov, advokátom, daňovým poradcom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou cla a daní a vystupujú v rámci rôznych konaní pred finančnými orgánmi.

 

OBSHOVÁ NÁPLŇ:

  • Colné kauzy (najnovšia judikatúra súdov, rozhodnutí Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, colných úradov pri uplatňovaní colných predpisov, ktoré majú významný vplyv pri kreovaní následnej rozhodovacej činnosti súdov a štátnych orgánov pre oblasť riešenia colnej problematiky v rôznych štádiách konania);
  • Kauzy z oblasti SPD (najnovšia judikatúra súdov, rozhodnutí Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, colných úradov pri uplatňovaní širokého spektra predpisov upravujúcich správu spotrebných daní, ktoré majú významný vplyv pri kreovaní následnej rozhodovacej činnosti súdov a štátnych orgánov pre oblasť riešenia problematiky správy spotrebných daní v rôznych štádiách konania);
  • Kauzy z oblasti DPH (najnovšia judikatúra súdov, rozhodnutí Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, daňových úradov pri uplatňovaní daňových predpisov, ktoré majú významný vplyv pri kreovaní následnej rozhodovacej činnosti súdov a štátnych orgánov pre oblasť riešenia daňovej problematiky v rôznych štádiách konania);
  • Dovýmer cla alebo dane a trestnoprávna zodpovednosť.

 

Dátum konania:            -

Uzávierka prihlášok:      -

Miesto:                        -

Účastnícky poplatok:    120,00 € s DPH (cena bez DPH 100,00 €, 20 % DPH 20,00 €)

                                   ZĽAVA – štvrtý účastník z firmy – ZDARMA – BEZ ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU
                                   ZĽAVA – 20 % za účasť na ďalšom seminári

         

Ďalšie podrobnosti a organizačné pokyny nájdete v pozvánke.