Platobné podmienky

Úhradu účastníckeho poplatku vykonajte bezhotovostne v prospech účtu vedeného v Tatra banka č. ú. 2622824855/1100 (v tvare IBAN: SK9011000000002622824855), ako variabilný symbol (VS) uveďte Vaše IČO.
  • Účastnícky poplatok pri všeobecných akciách otvoreného typu zahŕňa študijné materiály (písomné/na nosiči dát), občerstvenie, náklady na zabezpečenie aktivity;
  • Účastnícky poplatok je splatný v deň uzávierky prihlášok, najneskôr v deň konania školenia;
  • Ak potrebujete na účely úhrady účastníckeho poplatku preddavkovú faktúru, vystavíme ju a zašleme na základe vyžiadania cestou e-mailu.
  • Termín uzávierky prihlášok – spravidla 7 dní pred termínom konania akcie (ak v detailoch akcie nie je uvedené inak). Platba bezhotovostne na účet. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti len po predchádzajúcej dohode s organizátorom;
  • K prezentácii prineste prosím doklad o zaplatení;
  • Pri internej forme zodpovedá za účasť prihlásených osôb objednávateľ, predmetom fakturácie bude rozsah školenia nezávisle od prihláseného počtu osôb (okrem prípadov, keď sa dohodne odlišný postup);
  • Podané prihlášky je možné stornovať najneskôr v deň uzávierky prihlášok bez poplatku;
  • Za storno prihlášky v čase medzi dňom uzávierky prihlášok a dňom konania vzdelávacej aktivity účtujeme 50 % z účastníckeho poplatku;
  • Pri neúčasti, zrušení prihlášky po termíne sa účastnícky poplatok nevracia. Umožňujeme účasť náhradníka;
  • Stálym klientom DAC Consulting, spol. s r. o. môžeme poskytnúť zaujímavé zľavy.

 

Späť na zoznam