Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

Komu odporúčame toto školenie:

 

Školenie je určené predovšetkým pre tých zamestnancov firiem dovážajúcich a vyvážajúcich tovar, ktorí sa podieľajú na riadení daňovej agendy. Ide najmä o zamestnancov poverených udržiavaním kontaktov s daňovými a colnými úradmi, ale v mnohých prípadoch to môžu byť aj zamestnanci úseku logistiky, obchodu (nákupu, predaja), ale aj členovia manažmentu. Školenie je vhodné aj pre pracovníkov na úseku colnej deklarácie.

Ciele školenia:

 

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania colných predpisov vo väzbe na predpisy o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri správe DPH uplatňujú colné predpisy vo vymedzenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Pripravované legislatívne zmeny prinesú prenos zodpovednosti za správne určenie základu dane a teda aj samotnej daňovej povinnosti z colných orgánov na daňové subjekty, ktoré dovezú tovar na colné územie EÚ. Správnym uplatnením príslušných predpisov je možné predísť sankciám, ktoré môžu uplatňovať daňové orgány pri zistení nezrovnalostí.

 

Rozsah školenia: 1 deň (6 hod.)

 

 

Obsah školenia:

       uplatňovanie DPH pri dovoze tovaru,

       oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru,

       oslobodenie tovaru od DPH pri dodaní do iných členských štátov EÚ,

       preukazovanie dodania tovaru do iného členského štátu na účely oslobodenia od DPH,

       zabezpečenie dane pri dovoze tovaru,

       oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru.

 

Termíny a miesta:

Termín Miesto Uzávierka prihlášok
23.04.2018 Bratislava 16.04.2018
19.11.2018 Bratislava 12.11.2018

Prosíme Vás, prečítajte si naše informácie o prihláškach a podmienkach účasti, ako aj o platobných podmienkach.

Na toto školenie sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.

 

Späť na zoznam