Colný audit

V rámci colného auditu uskutočníme zhodnotenie súčasného systému dovozu alebo vývozu tovaru, posúdime celý logistický reťazec a proces colnej deklarácie v rátane uplatňovania colných opatrení, dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru a prípadne aj spotrebných daní. Zároveň upozorníme na možné finančné, časové a administratívne úspory, ako aj na prípadné riziká vyplývajúce z porušenia colných a daňových predpisov.

 

Výsledkom colného auditu bude písomná správa obsahujúca zhodnotenie celého procesu, ako aj naše odporúčania spolu s uvedením priorít pri jednotlivých odporúčaniach.

  • Rozsah a zameranie auditu bude stanovený na základe diskusie so zodpovedným pracovníkom spoločnosti
  • Posúdenie podkladových materiálov spoločnosti
  • Pohovory so zodpovednými pracovníkmi spoločnosti
  • Posúdenie systému
  • Vypracovanie predbežnej správy s následným posúdením a diskusiou zodpovedných pracovníkov spoločnosti
  • Prezentovanie správy a výsledkov colného auditu vedeniu spoločnosti
  • Závery auditu, tj. identifikované úspory a riziká, vrátane doporúčaní.