Poradenstvo pre colnú problematiku - CLO

Colné režimy

Ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva pojednávajú o rôznych colných režimov. Deklarant má slobodu výberu, ktorá je limitovaná štatútom tovaru a prípadnými zákazmi alebo obmedzeniami. Colné orgány nemajú právo deklarantovi určiť, aké colne schválené určenie alebo použitie má pre tovar navrhnúť, pokiaľ predpisy neustanovujú inak.

 

 

Zjednodušené postupy v colnom konaní

Už v preambule Colného kódexu Spoločenstva sa uvádza, že colné právo sa musí zjednodušiť a colné formality sa musia v maximálne možnej miere odstrániť. Zjednodušenie colných formalít sa ponúka predovšetkým v oblasti colného konania pri prepúšťaní tovaru do colného režimu.

Existujú tri druhy zjednodušenia spočívajú na nasledovných zásadách:

  • colné vyhlásenie nemusí obsahovať niektoré údaje, alebo k nemu nemusia byť priložené niektoré doklady - neúplné colné vyhlásenie;
  • namiesto colného vyhlásenia možno predložiť obchodný alebo úradný doklad spolu so žiadosťou o prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu - zjednodušené colné vyhlásenie;
  • colné vyhlásenie na tovar pre príslušný režim možno vykonať zápisom tohto tovaru do evidencie; v tomto prípade colné orgány môžu upustiť od požiadavky, aby deklarant predložil tovar colným orgánom - miestne colné konanie.