Nový Colný kódex Únie a jeho uplatňovanie v praxi (PRIPRAVUJEME)

Nový Colný kódex Únie a jeho uplatňovanie v praxi (PRIPRAVUJEME)

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania colných predpisov po 1.5.2016 v praxi. Colné predpisy sú tvorené hlavne Colným kódexom Únie č. 952/2013, jeho vykonávacími a delegovanými nariadeniami, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať v spojení so zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Zmeny v colných predpisoch po 1.5.2016 sa dotýkajú každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, avšak najviac držiteľov colných režimov a zjednodušených postupov a majú rovnako vplyv na hospodárske subjekty, ktoré zvažujú požiadať o vydanie SHS/AEO povolenia.

Určené obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi a to tak štatutárnym orgánom ako aj výkonným pracovníkom.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Úvod do colnej problematiky (Colný kódex Únie č. 952/2013, Vykonávacie a delegované nariadenie, Colný zákon, Vyhláška , zastupovanie v colnom konaní, splnomocnenie, rozhodnutie vydané na základe žiadosti, záväzné informácie ZINZ/ZIPT);
  • Schválený hospodársky subjekt (SHS/AEO) (posilnenie postavenia pre držiteľov povolenia SHS, nové výhody);
  • Colné vyhlásenie, Zjednodušené postupy (druhy colných dokladov, zápis do evidencie deklaranta, centralizované konanie, samovymeriavanie);
  • Colné konanie, Dočasné uskladnenie tovaru (osobitosti colného konania, povolenie na dočasné uskladnenie tovaru);
  • Colné režimy (voľný obeh, vývoz, osobitné colné režimy);
  • Zabezpečenie colného dlhu, Vznik colného dlhu (celková záruka, zmeny zabezpečenia a možnosti zníženia a oslobodenia);
  • Colné platby;
  • Porušenie colných predpisov a sankcie (následky porušenia colných predpisov).

Dátum konania:            -

Uzávierka prihlášok:      -

Miesto:                        -

Účastnícky poplatok:    120,00 € s DPH (cena bez DPH 100,00 €, 20 % DPH 20,00 €)

                                   ZĽAVA – štvrtý účastník z firmy – ZDARMA – BEZ ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU
                                   ZĽAVA – 20 % za účasť na ďalšom seminári

         

Ďalšie podrobnosti a organizačné pokyny nájdete v pozvánke.