Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi (PRIPRAVUJEME)

Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi (PRIPRAVUJEME)

Pripravili sme pre Vás nový seminár s názvom "Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi".

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o problematike správy daní so zameraním na daňový poriadok a správu spotrebných daní podľa zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a súvisiacej DPH. Seminár bude zameraný na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia.

Určené manažérom veľkých aj malých podnikov, daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy spotrebných daní, vystupujú v rámci rôznych konaní pred finančnými orgánmi a stretávajú s každodennými následkami neznalosti danej problematiky.

 

OBSHOVÁ NÁPLŇ:

  • Spotrebná daň z minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov (napr. predmet dane, daňová povinnosť, subjekty zákonov, zábezpeka, preprava, daňový dozor, sankcie, praktické príklady z rozhodovacej praxe colných orgánov, možnosti získania destilátu z vlastného ovocia vo vzťahu k daňovým povinnostiam, registrácia a odňatie povolenia, možnosti výroby destilátu v podmienkach SR);
  • Daňový poriadok (napr. doručovanie, postup pri daňovej kontrole, určenie dane podľa pomôcok, daňové konanie, registračné a vyrubovacie konanie, sankcie);
  • Súvisiaca problematika zákona o DPH so zákonmi o správe spotrebných daní;
  • Diskusia.

Dátum konania:            -

Uzávierka prihlášok:      -

Miesto:                        -

Účastnícky poplatok:    120,00 € s DPH (cena bez DPH 100,00 €, 20 % DPH 20,00 €)

                                   ZĽAVA – štvrtý účastník z firmy – ZDARMA – BEZ ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU
                                   ZĽAVA – 20 % za účasť na ďalšom seminári

         

Ďalšie podrobnosti a organizačné pokyny nájdete v pozvánke.