Poradenstvo pre spotrebné dane

Ponúkame okrem iného tieto služby:

 • spracovanie, zostavenie a podania pri správe spotrebných daní
 • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk a podaní
 • odborné poradenstvo a konzultácie počas zastúpenia pred colnými orgánmi
 • detailné analýzy daňových rizík
 • daňový audit, riešenie daňovej optimalizácie a nastavenie vášho systému
 • kompletné právne poradenstvo a zastúpenie pred súdmi v prípade právneho sporu
 • aktuálne informácie o legislatívnych zmenách.

 

Harmonizácia legislatívy spotrebných daní bola docielená prijatím nasledujúcich základných zákonov upravujúcich oblasť spotrebných daní:

 • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína
 • zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
 • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 • zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
 • zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

 

Do týchto právnych predpisoch boli transponované jednotlivé ustanovenia smernice Rady č. 92/12/EHS o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam ako aj ostatných smerníc a iných právnych predpisov Spoločenstva.